RUHSAT DETAYLARI

1 - Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı almak için hangi belgelerle hangi makama başvurulmalıdır?
Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki bilgi ve belgelerle ikamet edilen yer mülki amirliğine başvurulması gerekmektedir.
1- Dilekçe (T.C Kimlik no)
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair kamu hastanelerinden veya devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,
4- Harç makbuzu,
5- 5.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,

İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATI TALEP EDENLERDEN AYRICA;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (ruhsata tabi olmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
2- Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
3- İşyeri ortaklık veya şirkete aitse yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
Not: İşyerinin bulunduğu yer mülki idare amirliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI TALEP EDENLERDEN AYRICA;
1- Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
2- Şehitlik durumunu gösteren belge,
3- 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alındığına dair belge.

TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEK MESLEK MENSUPLARINDAN AYRICA;

ZİRAİ FAALİYETTE BULUNANLAR;

Arazi Sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
Sürü Sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
3- Hayvan sayısını gösterir il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü yazısı.

Arıcılık Yapanlar;
1- Ziraat odasından veya il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
2- En az 100 adet kovanı bulunduğunu gösteren, il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı,
3- Müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu,
4- Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancık müdürlüğünün yazısı,
5- Oda kayıt belgesi.

TİCARİ FAALİYETTE BULUNANLAR;

Yıllık Satış Veya Vergi Tutarı;
1- Şahsın durumunu, (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
2- Oda kayıt belgesi,
3- Mükellefiyeti ve yıllık satış veya vergi tutarını (2019 yılı için ciro 17.900.000 TL kurumlar vergisi 283.000, gelir vergisi 141.000 TL) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),

Müteahhitler;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Bayilik sözleşme fotokopisi.

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Bayilik sözleşme fotokopisi.
6- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı.

Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK onaylı yazı
Kuyumcu ve Sarraflar;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu, (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi.

Dövize İlişkin İşlem Yapanlar;
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, ateşli silah üreten imalathane sahiplerine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

Patlayıcı maddeleri taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahipleri;
1- İş sahibinin yazılı müracaatı,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
6- Güvenlik belgesi fotokopisi,
7- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı.

Poligon Sahipleri;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- İşletme ruhsatı fotokopisi,

DİĞER MESLEK GRUPLARI;

Fahri Temsilciler;
• Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

Basın Mensupları;
• Basın kartı fotokopisi.

Banka Müdürleri;
Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve müracaat tarihi itibari ile en fazla 30 gün önce düzenlenmiş görev belgesi

Pilotlar;
1- Kurum yazısı,
2- Pilotluk lisans fotokopisi.
Avukatlar ve Noterler;

Avukatlar:
Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.

Noterler:
1- Noterlik görev belgesi,
2- Vergi dairesi yazısı,
3- Oda kayıt belgesi.

Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri;
1- Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
2- Görevle ilgili seçim tutanağı.

En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar;
1- Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2- İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar;
1- Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2- İl/ilçe seçim kurulu yazısı.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden,
- Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan,
- Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Kadrolar,
- M.İ.T.
Hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlar;

Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler;
1- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
3- Oda kayıt belgesi,
4- İş sahibinin yazılı müracaatı,
5- Depo izin belgesi fotokopisi,
6- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı.

Yönetmeliğin (9/m) Bendinde Belirtilen Bekçi, Veznedar ve Mutemetler İçin;
1- İş sahibinin yazılı müracaatı,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısı ile sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı

Poligonda görevli bekçilerden;
1- İşverenin yazılı müracaatı,
2- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3- Şahsın durumunu (şirketse yönetici ve ortaklarını) gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
4- Oda kayıt belgesi,
5- İşletme ruhsatı fotokopisi,
6- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK onaylı yazı

Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler;
1- Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
2- Primlerin ödendiğine dair SGK onaylı yazı

YİVLİ TÜFEK RUHSATI ALABİLMEK İÇİN AYRICA;
Yivli tüfekler için bulundurma ruhsatı düzenlenmektedir. Bu silahları taşımak ve avda kullanmak isteyenlerden ayrıca avcılık belgesi istenecektir.

2 - Bulundurma ruhsatlı silahın bir yerden başka bir yere nakli için ne yapılması gerekmektedir?
Bulundurma ruhsatı veren mülki amirlikten silah nakil belgesi alınması gerekmektedir.

3 - Silah ruhsat harçları neye göre alınır?
Silah ruhsat harçları 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

4 - Görevi sona eren belediye başkanı, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarının silah ruhsatlarından neden harç alınmaktadır?
Harç alınmayacak kişiler kanunla belirlenmektedir. Görevi sona eren belediye başkanı, ile köy ve mahalle muhtarları 6136 sayılı Kanunda harç alınmayacak kişiler arasında sayılmıştır. İl genel meclis üyeleri harca tabidir.

5 - Silah ruhsatları nasıl yenilenir?
Silah ruhsatınızın geçerlilik süresinin bitiminden altı ay içerisinde yenileme işlemleri için ikamet ettiğiniz yer mülki amirliğine müracaat etmeniz gerekmektedir.

6 - Silah ruhsatı almak için kaç yaşında olmak gerekir?
21 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

7 - Ateşli silahlar nerelerde taşınmaz?
• Duruşmalarda,
• Mahkeme salonlarında,
• Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde,
• Akıl hastanelerinde,
• Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
• Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda,
• Eğitim ve öğretim kurumlarında,
• Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,
• İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,
• Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde,
• Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde,
• Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
• Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde taşınamaz.

8 - Kimler silah ruhsatı alamaz?
• 21 yaşını bitirmemiş olanlar,
• Sağlık kurulu raporuyla silah ruhsatı almasında, akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik veya fiziki yönden sakınca görülenler,
• Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
• Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar,
• Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
• Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler,
• Meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler,
• 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince emekli edilenler,
• Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar,
• Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler,
• Ruhsatlı silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
• Zorunlu olmadığı halde meskûn bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar,
• Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlar ,
• Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından birinden mahkûm olanlar,
• Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermeleri nedeniyle mahkûm olanlar,
• 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kesici delici silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
• Ruhsat veriliş nedeni ortadan kalktığı halde bu durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyenler,
• 6136 sayılı Kanuna göre ateşli silahın taşınmasının yasak olduğu yerlerde silah taşıyanlar,
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
silah ruhsatı alamaz.

9 - Av tüfeği ruhsatı almak için hangi belgelerle nereye başvurulmalıdır?
İkamet ettiğiniz yer mülki amirliğine;
1- Dilekçe (T.C Kimlik no)
2- Sağlık raporu (Tek hekim)
3- 5.000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,
4- İki adet renkli ve son bir yılda çektirilmiş vesikalık fotoğraf ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

10 - Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak veya yenilemek için sağlık raporu nereden alınır?
Sağlık raporunun aile hekimliklerinden veya aile sağlık merkezlerinden alınması yeterlidir.

11 - Yivsiz av tüfeklerinde devir işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Devir yapacak olan şahısla, yivsiz tüfeği devralacak olan şahsın birlikte ruhsat işlemini yapan birime müracaatı halinde devir tespit tutanağı düzenlenerek devir işlemi yapılabilmektedir.

12 - Av bayisi açmak için hangi belgeler gerekmektedir?
1- Dilekçe (TC kimlik numarası belirtilmiş olacaktır),
2- Sağlık raporu (Tek hekim),
3- İki adet renkli ve son bir yılda çektirilmiş vesikalık fotoğraf,
4- İşyerinin tapusu veya kira sözleşmesi,
5- 2521 sayılı Yönetmelik’in 14’üncü maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olmak
6- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiklerine ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütname,
ile birlikte açılmak istenilen işyerinin bulunduğu il valiliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

13 - Silah Tamir Yeri Açma Sınavına girme şartları nelerdir?
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
3. 91/1779 sayılı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olmak,
4. Sağlık yönünden sakıncası bulunmadığını heyet raporu ile belgelemek.

14 - Silah tamir yeri açma sınavı hangi tarihte yapılıyor?
Yapılacak sınavlar internet üzerinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Web sayfasındaki “Sınav Takvimi” bölümünde yayımlanmaktadır.

15 - Silah tamir yeri açma sınavına girmek için hangi belge ile nereye müracaat etmem gerekir?
1- Dilekçe (T.C. kimlik no),
2- Sağlık kurulu raporu (Heyet),
3- İki adet renkli ve son bir yılda çektirilmiş vesikalık fotoğraf,
4- Sınav giriş ücreti dekontu, ile birlikte açılmak istenilen işyerinin bulunduğu il valiliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

16 - Silah tamir yeri açmak için aranan şartlar nelerdir?
Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi
için;
A. Şahıs için gerekli şartlar
a) Bakanlıkça yapılan silah tamir yeri açma sınavını kazanmış olmak,
b) İşyeri sahibi ve çalıştırılacak kişilerin 91/1779 sayılı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olmak.

B. İşyeri için gerekli şartlar
a) Tamirhane ile varsa şubesinin meskun mahal içinde olması,
b) Yangın tedbirinin uygunluğuna dair Belediye raporu,
c) Tamiri yapılan silahların test ve denemelerini yapılabilmesi için, en az 3 mm. kalınlığında komple çelikten mamül içerisine üçte iki oranında ince kum doldurulmuş atış kutusunun bulunması,
d) Atış kutusunun konacağı odanın gerekli ses yalıtımının yapılmış, atış anında mermi çekirdeğinin sekmesi ve benzeri durumlara karşı güvenli ve muhafazalı olması,
e) Silahların muhafazası için çelik kasa bulunması,
f) Tamir için getirilen silahların kaydının yapılacağı noter tasdikli 200 sayfalık defter bulunması gerekmektedir.

17 - Ne tür tabancalara ithal izni verilmektedir?
• Şarjör kapasitesi en fazla 19 olan,
• Tek namlulu,
• Tek kabzalı,
• Tam otomatik olmayan tabancalara ithal izni verilmektedir.

18 - Ne tür yivli tüfeklere ithal izni verilmektedir?
• Tek dipçikli,
• Tam Otomatik olmayan,
• Tek namlulu,
• Av ve spor tüfeklerine ithal izni verilmektedir.

19 - Yurt dışında görevli memurlardan hangileri silah ithal hakkına sahiptir?
• Elçi sınıfında olanlar,
• Konsoloslar,
• Daimi görevde bulunan subaylar,
• Dış temsilciliğin güvenliği ile görevli emniyet hizmetleri sınıfı personeli,
• Dış temsilciliklerde görevli diğer güvenlik görevlileri.

20 - Yurt dışı görev dönüşü silah ithal edecek memurlar hangi belgeler ile nereye müracaat etmelidir?
1- Dilekçe,
2- Dışişleri Bakanlığından alınacak görev belgesi aslı,
3- Pasaporttaki kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfa ile işlem görmüş tüm sayfaların fotokopileri,
4- İthal edilecek silahın üzerindeki marka, çap, seri numarası ve model bilgilerinin tam olarak yer aldığı silah faturasının aslı ile yeminli tercüman tarafından yapılmış veya konsolosluk tarafından onaylanmış tercümesinin aslı,
5- Görevli olduğu birimden alınacak görev belgesi veya kurum kimlik fotokopisi ile İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne/Jandarma Genel Komutanlığına) müracaat etmeleri gerekmektedir.

21 - Yurt dışından silah getirebilmek için süre sınırlaması bulunmakta mıdır?
Merkezde göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde silahın ithal ve gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde ithal hakkı kaybedilmektedir.

22 - Tabanca dönüşüm kiti (RONI) ithal edilebilir mi?
Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2020/11 sayılı İthalat Tebliği kapsamında bulunan silah dönüşüm kitleri kullanıldığı ateşli silahları uzun namlulu hale getirdiğinden ithaline izin verilmemektedir.

23 - Yivsiz tüek ithal izni nasıl alınır?
Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan veya İl Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla,
1- Dilekçe,
2- Proforma fatura/fatura,
3- Proforma fatura/faturanın Türkçe tercümesi,
4- İthal edilecek ürünlere ait teknik özellikleri belirten katalog,
5- Yivsiz tüfek satın alma belgesi [üretici firmalar ve satıcılar tarafından yapılacak müracaatlarda üretim izin belgesi veya satıcılık (bayilik) belgesi]
müracaat halinde TS870 standardına uygun tüfekler için ithal izni alınır ve ithal edilir.

24 - Elektrikli (airsoft) oyuncak silahlar ile havalı, gazlı ve yaylı silahları ithal etmek için hangi belgeler gereklidir?
1- Dilekçe,
2- Fatura ve Türkçe tercümesi,
3- Ürün kataloğu,
4- Ürünün PTT yoluyla gelmesi durumunda posta gönderi belgesi ve PTT kargo müdürlüğünün talep yazısı,

25 - Arbalet ithal edilebilir mi?
6136 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde belirtilen salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş silahlardan olan arbaletlerin (crossbow-tatar yayı) ithali, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.

26 - Kılıç, kama ve hançer ithal edilebilir mi?
6136 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan her türlü kılıç, kama ve hançerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olduğundan ithaline izin verilmemektedir.

27 - Gece görüş özellikli dürbünlerin ithaline ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır?
Gece görüş dürbünleri; 5201 sayılı Kanuna göre yayımlanan “Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” kapsamında belirtilen askeri malzemeler sınıfında değerlendirildiğinden sivil kullanım amacıyla ithal izni verilmemektedir.

28 - Silahta kullanılmak üzere lazer ile silah susturucusu ithal edilebilir mi?
Silahlara takılabilen lazerler ile silahların sesini azaltmaya ya da gizlemeye yarayan susturucu cihazların ithaline izin verilmemektedir.

29 - Gözyaşartıcı gazları ithal etmek, taşımak veya bulundurmak yasak mıdır?
Kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik kurum ve kuruluş ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında hiçbir kişi veya kuruluşa biber gazı ithal izni verilmemektedir. Taşınmasına, bulundurulmasına ve kullanılmasına ilişkin yürürlükte bulunan mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu maddelerin adli olaylarda kullanılması durumunda yetki adli mercilerdedir.

30 - Havalı silah taşımak veya bulundurmak suç mudur?
Havalı silahların taşınması veya bulundurulması serbesttir.

31 - Elektroşok cihazlarının kullanılması ve bulundurulması suç mudur?
Bu cihazların ürettiği akımın sağlık sorunları olan kişilerde bırakacağı etki tam olarak bilinmediğinden eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının toplumun huzuru ve asayişi bozucu bir etki yapabileceği değerlendirilerek ithaline, kullanımına ve bulundurulmasına izin verilmemektedir. Adli olaylarda kullanılması durumunda, takdir yetkisi adli mercilerdedir.

HIZLI ERİŞİM

  • E-KATALOG

  • SATIŞ FİYATLARI

  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

  • YURTİÇİ BAYİLER

  • YURTDIŞI BAYİLER